Kirtan 2: Jaya Ganesha

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Jaya Ganesha, Jaya Ganesha ,Jaya Ganesha Pahimam
Shrī Ganesha, Shrī Ganesha, Shrī Ganesha Rakshamam

Sharavanabhava, Sharavanabhava, Sharavanabhava Pahimam
Subrahmanya, Subrahmanya, Subrahmanya Rakshamam

Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati Pahimam
Shrī Saraswati, Shrī Saraswati, Shrī Saraswati Rakshamam

Jaya Guru Shiva Guru
Hari Guru Ram
Jagad Guru Param Guru
Sat Guru Shyam
Om Adi Guru Advaita Guru
Ananda Guru Om
Chid Guru Chidghana Guru
Chinmaya Guru Om

Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Om Namah Shivaya
Om Namo Narayanaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Sivanandaya
Om Namo Bhagavate Sadguru Nathaya
Om Namo Bhagavate Vishnu Devanandaya
Om Namo Bhagavate Shrī Guru Nathaya

Shrī Ram Jaya Ram
Jaya Jaya Ram Om

Krishnam Vande Jagad Gurum Shrī
Krishnam Vande Jagad Gurum

Anandoham, Anandoham
Anandambrahmanandam

( MITI )