Kirtan 670b: Om Sahanav avatu

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Om Saha Nav Avatu
Saha Nau Bhunaktu
Saha Viryan Karavavahai

Tejasvi Nav Adhitam
Astu Ma Vidvishavahai

Om Shantih Shantih Shantih

( MITI )