Kirtan 562: Om Sat Chit Ananda

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Om Sat Chit Ananda Parabrahma
Purushothama Paramatma

Sri Bhagavathi Sametha
Sri Bhagavathe Namaha

Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat

( MITI )