Kirtan 268: Ki Shakti Shiva

Sonnenaufgang über dem heiligen Berg Kailash

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Kailash Ki Shakti Shiva
Shankara Ki Jaya Jaya
Yamuna Ki Jaya Jaya
Ganga Ki Jaya Jaya
Om Namah Shivaya
Shiva Yanamaha

( MITI )