Kirtan 250: Jaya Shiva Shankara

Shiva-Heiligtum in Indien

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Jaya Shiva Shankara,
Bam Bam Hara Hara
Hara Hara, Hara Hara,
Hara Bol Hara

Shiva Shiva Shiva Shiva,
Shiva Ati-sundara

Hara Hara, Hara Hara, Hara Ati-sundara
He Parameshvara Daya Karo,
He Parameshvara Daya Karo.

( MITI )