Kirtan 804: Arati Lichterzeremonie

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Jaya Jaya Arati Vighna-vinayaka
Vighna-vinayaka Shri-ganesha
Jaya Jaya Arati Subrahmanya
Subrahmanya Karttikeya
Jaya Jaya Arati Venu-gopala
Venu-gopala Venu-lola

Papa-vidura Navanita-chora
Jaya Jaya Arati Venkata Ramana
Venkata Ramana Sankata-harana
Sita Rama Radhe Shyama

Jaya Jaya Arati Gauri-mano-hara
Gauri-mano-hara Bhavani-shankara
Samba Sadashiva Uma-maheshvara

Jaya Jaya Arati Raja-rajeshvari
Raja-rajeshvari Tri-pura-sundari
Maha-lakshmi Maha-sarasvati
Maha-kali Maha-shakti

Jaya Jaya Arati Anjaneya
Anjaneya Hanumanta
Jaya Jaya Arati Dattatreya
Dattatreya Tri-murty-avatara

Jaya Jaya Arati Adityaya
Adityaya Bhaskaraya
Jaya Jaya Arati Shanishvaraya
Shanishvaraya Bhaskaraya

Jaya Jaya Arati Shankaracharya
Shankaracharya Advaita-gurave
Jaya Jaya Arati Sadgurunatha
Sadgurunatha Shivananda

Jaya Jaya Arati Jesus-gurave
Moses-gurave Buddha-gurave
Jaya Jaya Arati Muhammad-gurave
Lao Tse-gurave

Samasta-gurubhyo Namah
Jaya Jaya Arati Venu-gopala

( MITI )