Kirtan 262: Shiva Shiva Shambho Shankara

Shiva

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Shiva Shiva Shambho Shankara
Hara Hara Hara Mahadeva

Gangajata-dhara Gauri Manohara
Parti-puri-parameshvara

( MITI )