Kirtan 603: Gajananam

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Das Gajananam ist ein Dhyana Sloka und wird u.a. in der Yogalehrer-Ausbildung gelehrt. Es soll uns helfen, unseren Geist auf Gott und den spirituellen Lehrer einzustellen. Auch tägliche Verrichtungen des Alltags lassen sich damit spiritualisieren.

Gajananam Bhuta Ganadhi Sevitam
Kapitta Jambu Pala Sara Bhakshitam
Uma Sutam Shokavinasha Karanam
Namami Vighneshvara Pada Pamkajam

Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala
Ya Shubhra Vastravrita
Ya Vina Varadanda Mandita Kara
Ya Sveta Padmasana

Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibhir
Devaih Sada Pujita
Sa Mam Patu Saraswati Bhagavati
Nishesha Jadyapaha

Om Namah Shivaya Gurave
Sat-Chid-Ananda Murtaye
Nishprapanchaya Shantaya
Shri Sivanandaya Te Namaha

Om Sarva Mangala Mangalye
Shive Sarvartha Sadhike
Sharanye Tryambake Gauri
Narayani Namostute
Narayani Namostute

( MITI )