Kirtan 612: Om Gam Ganapataye

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Om Gam Ganapataye Namaha
Om Sharavanabhavaya Namaha

Om Aim Sarasvatyai Namaha
Om Gum Gurubhyo Namaha

Om Namo Bhagavate Shivanandaya
Om Adishaktyai Namaha

( MITI )