Kirtan 354: Om Bhagavan

Swami Sivananda (links) und Swami Vishnu Devananda am Ganges

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Om Bhagavan
Shri Bhagavan
Ananda-bhagavan
Shivananda-bhagavan

Om Gurudev
Shri Gurudev
Ananda Gurudev
Svami Vishnu Gurudev

( MITI )