Kirtan 319: Jaya Jagadambe

Göttin Durga

Aus dem Yoga-Vidya Kirtanheft

Jaya Jagadambe Sita Radhe
Gauri Durge Namo Namah Bhaja Ma

Kali Durge Namo Namaha
Kali Durge Namo Namah

Uma Parvati Anandamay
Kali Durge Namo Namah

Ma Kali Durge Namo Namaha
Kali Durge Namo Namah

Kali Durge Namo Namaha
Jaya Ma Kali Durge Namo Namah

( MITI )